+(48) 887 745 863
zamowienia@messa-meble.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym MESSA, zwanym dalej „Sklepem”, prowadzonym przez Miłosza Kajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Miłosz Kajewski – KAJEWSKI CAPITAL.
 2. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedający – Miłosz Kajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Miłosz Kajewski – KAJEWSKI CAPITAL, ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, NIP: 9661975849, REGON: 383449832,

b) Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem;

c) Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, nabywający Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, jak również osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d) Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem: https://messa-meble.pl/

e) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

f) Towar – każdy Produkt, który jest opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej;

g) Cena – pieniężna wartość Produktu brutto wyrażona w polskich złotych (PLN) niezawierająca kosztów przesyłki, ustalana zgodnie z cennikiem obowiązującym u Sprzedającego w chwili potwierdzenia Realizacji Zamówienia przez Sprzedającego;

h) Potwierdzenie Złożenia Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie wpłynęło do Sprzedającego;

i) Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj produktu, cenę, koszty przesyłki oraz przewidywaną datę realizacji wydania przedmiotu umowy, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy z Kupującym;

j) Konto – konto określone unikalnym loginem oraz hasłem zakładane przez Kupującego w czasie rejestracji;

k) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

l) Użytkownik – osoba fizyczna przekazująca swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Sklepu.

§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej można złożyć po uprzednim utworzeniu Konta Kupującego lub też bez utworzenia Konta.
 2. W celu założenia Konta Kupujący dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sprzedający przesyła Kupującemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu, wiadomość zawierającą potwierdzającą założenie konta oraz link do niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. W przypadku Kupujących dokonujących zakupów bez utworzenia Konta Sprzedający przesyła link do niniejszego Regulaminu wraz z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia.
 5. W zamówieniu Kupujący dokonuje:

a) wyboru zamawianych Towarów lub specyfikacji usług dodatkowych,

b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c) wyboru sposobu płatności.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu Potwierdzenie Złożenia Zamówienia. Wraz z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia Kupujący, będący Konsumentem, otrzymuje dostęp do pouczenia o uprawnieniu do odstąpienia od umowy oraz formularza odstąpienia od umowy.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 3.Zmiany w zamówieniach

 1. Zmiany w zamówieniu Kupujący może dokonywać do momentu przekazania Kupującemu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedającym e-mailem pod adresem: milosz@messa-meble.pl
 3. Wszelkie modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem będą uwzględniane tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Kupującego lub wskazanego w formularzu zamówienia, jeżeli Kupujący nie ma zarejestrowanego konta.

§ 4. Zawarcie umowy

 1. Zamieszczona na Stronie Internetowej informacja o Produkcie wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 k.c., a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

§ 5. Płatności

 1. Sklep oferuje, według wyboru Kupującego, następujące sposoby płatności za zamawiane Towary:

a) przelewem za pośrednictwem serwisu PayU;

b) przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24;

 1. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony będzie od dnia otrzymania płatności od Kupującego.

§ 6. Realizacja zamówienia

 1. Przy każdym Towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do przekazania przesyłki kurierowi. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego Zamówienia, a termin wysyłki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie dochować orientacyjnego terminu przygotowania Towaru do wysyłki lub wykonania usługi, poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego, który w takiej sytuacji może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Przesyłka będzie wysyłana za pośrednictwem przewoźnika wskazanego prze Sprzedającego. Jeżeli sprzedawca w odniesieniu do Towaru będzie przewidywał możliwość odbioru własnego, Kupujący będzie mógł odebrać towar spod adresu: ul. Kościuszki 7, 63-640 Bralin.
 3. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę nadania przesyłki przewoźnikowi lub przygotowanie towaru do odbioru spod adresu, o którym mowa w punkcie 2.
 4. Kupujący wraz z zamówionym Towarem otrzymuje rachunek lub paragon w formie papierowej, chyba że wyrażona została zgoda na przekazanie tych dokumentów w formie elektronicznej.
 5. Przed przyjęciem przesyłki od przewoźnika Kupujący ma obowiązek zbadania zawartości przesyłki. W sytuacji, gdy przesyłka posiada uszkodzenia Kupujący winien ten fakt zgłosić bezpośrednio przewoźnikowi (sporządzić protokół szkody i przesłać go na adres sklepu).

§ 7. Koszty przesyłki

 1. Koszty przesyłki zamówionego Towaru ponosi Kupujący.
 2. Kwota kosztów przesyłki uzależniona jest od wartości oraz gabarytów i wagi zamówienia.
 3. Kwota kosztów przesyłki wyświetlana jest na bieżąco przy dokonywaniu oraz modyfikacji Zamówienia, a także jest wskazywana w Potwierdzeniu Złożenia Zamówienia.

§ 8. Możliwość odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. Formularz odstąpienia jest dostępny na Stronie Internetowej, jak również zostaje wysłany Kupującemu wraz z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, jest on zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedającemu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający zwraca Kupującemu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu, cenę powiększoną o koszty wysyłki Towaru. Sprzedający jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób jaki został użyty przez Konsumenta podczas dokonywania płatności, chyba że Konsument wybrał inny sposób, który nie będzie powodował powstania dodatkowych kosztów po stronie Sprzedającego oraz Konsumenta.
 5. Zwracany Towar powinien być wysłany w oryginalnym opakowaniu, a nadto winien być zabezpieczony przed zniszczeniem. W przypadku Towarów wysyłanych na paletach, zwracany Towar winien być również przesłany na paletach. Do zwracanej przesyłki Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.
 6. W przypadku, gdy Sprzedający był zobowiązany do wystawienia faktury VAT, po otrzymaniu zwracanego Towaru wystawia on na rzecz Kupującego fakturę VAT korygującą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9. Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu Towar wolny od wad. Gdy Towar ma wadę należy go odesłać na adres wskazany przez Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Towar wysyłany jest za pośrednictwem kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku jej uszkodzeń, sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.
 3. Wadliwy Towar należy odesłać wraz z formularzem reklamacji otrzymanym wraz z zamówionym Towarem oraz dostępnym na Stronie Internetowej, a w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem wraz z opisem wady w dowolnej formie.
 4. Reklamowany Towar należy wysłać w sposób zabezpieczający Towar przed zniszczeniem, a gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu.

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, na które wpływ miały osoby trzecie.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika, za pośrednictwem którego Towar dostarczany jest do Kupującego.
 3. Zapisy ust. 1 i 2 nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej: „RODO” oraz ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1781) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy,
 2. Administratorem danych pozyskiwanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Dane Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

a) sprzedaży oferowanych produktów oraz obsługi składanych zamówień,

b) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego polegających na: prowadzeniu działań marketingowych, prowadzeniu analiz i statystyk, zbieraniu opinii o oferowanych produktach, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, obsługi kierowanych do Sprzedającego zapytań.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych są:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku danych przetwarzanych w celach określonych w ust. 3 lit. a);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 3 lit. b);

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku danych przetwarzanych w celach określonych w ust. 3 lit. c).

 1. Dostęp do przetwarzanych danych posiadają upoważnieni pracownicy Administratora. Oprócz nich dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym, m.in. operatorom pocztowym, firmom kurierskim dostarczającym zamówione produkty, podmiotom realizującym płatności oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę prawną, a także organom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator przechowuje pozyskane dane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zgromadzone. Kryteria przechowywania są ustalane w następujący sposób:

a) dane przetwarzane w celu sprzedaży oferowanych produktów oraz obsługi składanych zamówień są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;

b) dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowych nakładających na Sprzedającego obowiązek przechowywania dokumentów księgowych przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego zakupu;

c) dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora są przechowywane do momentu osiągnięcia tych celów albo do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a) dostępu do danych,

b)sprostowania danych,

c)usunięcia danych,

d)ograniczenia przetwarzania danych,

e)przenoszenia danych,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych przez Sprzedającego Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12.  Rozstrzyganie sporów z kupującymi będącymi konsumentami

 1. Kupujący będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Podlaskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 2. Kupujący będący Konsumentem w celu pozasądowego rozwiązywania sporów może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 3. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób określony w ust. 1 – 2 strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to:

a) połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto e-mail;

b) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie Internetowej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Sprzedający będzie podejmował starania by spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu były rozwiązywane polubowne, a dopiero w braku możliwości takiego rozwiązania, były przekazywane sądom powszechnym. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu z podmiotami nie będącymi Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Białegostoku.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Postanowień niniejszego Regulaminu określających uprawnienia lub obowiązki Kupującego będącego Konsumentem, w sposób sprzeczny z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszających interesy konsumentów, nie stosuje się. W miejsce tych postanowień stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2021 roku.
 7. W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe.

Pliki do pobrania:

Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Back to Top
Messa meble
Produkt został dodany do Twojego koszyka